Tyto všeobecné obchodní podmínky na základě obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, a v souladu s NAŘÍZENÍM KOMISE (EU) 2018/395 ze dne 13. března 2018, upravují práva a povinnosti mezi zákazníky a provozovatelem letů horkovzdušným balonem a zprostředkovatelem případných doplňkových služeb firmou HaBalon.cz s.r.o., se sídlem č.p. 117, 666 01 Březina, Česká republika, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. +420 608 800 009 (dále jen "podnikatel"). Poslední aktualizace proběhla dne 4. 4. 2024.

Osoba uzavírající smlouvu s podnikatelem (dále jen „zákazník") odesláním objednávkového formuláře akceptuje tyto všeobecné obchodní podmínky. Smlouva je uzavřena přijetím objednávky podnikatelem, jsou-li zároveň splněny požadavky k jejímu uzavření uložené příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Pro zákazníka v postavení spotřebitele taktéž platí zvláštní ujednání specifikovaná níže.

Předmět smlouvy

Podnikatel provozuje a zprostředkovává lety balonem, jejichž konkrétní specifikace je podrobněji specifikována u jednotlivého typu letu balonem, a dále zajišťuje využití reklamní plochy a reklamních aktivit obecně.
Údaje o cenách jednotlivých balíčků jsou uvedeny na internetových stránkách www.habalon.cz. Podnikatel prohlašuje, že veškeré nabídky (včetně akčních nabídek a cen), jež jsou k okamžiku odeslání objednávky na webových stránkách www.habalon.cz zveřejněny, jsou platné.

V ceně letenky je zahrnuto též zákonné pojištění pasažérů. Veškeré ceny uváděné na webových stránkách jsou konečné a je v nich zahrnuto DPH.

Poštovné a balné není účtováno při standardním doručení letenky. Zpoplatněno je pouze expresní (do 24 hodin) doručení prostřednictvím kurýra nebo doručení na dobírku, a to jednotným poplatkem ve výši 100,- Kč, na což i upozorňuje možnost tohoto výběru doručení.

Způsob platby a platební podmínky zákazník specifikuje v objednávkovém formuláři.

Podnikatel prohlašuje, že je na základě příslušných oprávnění vydaných Úřadem pro civilní letectví oprávněn nabízet a provozovat letecké práce vymezené touto smlouvou. Zákazník je oprávněn využít svého práva a informovat se u příslušného kontrolního orgánu, Úřadu pro civilní letectví, se sídlem Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6 o platnosti vydané povolení k provozování leteckých prací.

Zákazník bere na vědomí, že v případě zajištění vybraných doplňkových služeb mimo provoz vyhlídkových letů balonem (např. ubytování) podnikatel může vystupovat jako zprostředkovatel, přičemž smlouva týkající se doplňkové služby bude uzavřena mezi zákazníkem a dodavatelem této doplňkové služby (např. provozovatelem příslušného ubytovacího zařízení).

Vstup na palubu balonu je možný pouze s platnou letenkou, která bude zákazníkovi zaslána po uzavření smlouvy a zaplacení ceny.

Platnost letenky je 2 roky od jejího vystavení. Na žádost zákazníka může podnikatel platnost letenky prodloužit. V případě prodloužení platnosti před uplynutím prvního roku od data zakoupení letenky je takové prodloužení bezplatné. V době mezi třináctým a dvacátým prvním měsícem od data zakoupení účtujeme za prodloužení platnosti letenky poplatek 100,- Kč. V případě uplatnění letenky v posledních 3 měsících její platnosti účtujeme doplatek 500,- Kč.

Letenka je přenosná, letu balonem se může zúčastnit kdokoli s originálním výtiskem letenky, kdo splňuje bezpečnostní pravidla pro vyhlídkové lety balonem, jak jsou určena právními předpisy a ujednáními těchto všeobecných obchodních podmínek.

V mimořádném případě může provozovatel uskutečnit let balonem u jiného provozovatele leteckých prací, který má platně vydané povolení k provozování leteckých prací a to úřadem pro civilní letectví. Zavazuje se ovšem pod sankcí slevy z ceny letenky, že bude dodržena náplň objednaného typu letu balonem.

Let balonem trvá dle informací uvedených u jednotlivého typu letu balonem, zpravidla ne méně než 50 minut. Vzhledem k proměnlivosti teplotních proudů a povětrnostních podmínek, váze pasažérů a s ní související spotřebě paliva a k případné náročnosti hledání terénu vhodného pro přistání nelze minimální dobu letu balonem plně garantovat. V případě zkrácení již zahájeného letu balonem na méně než 45 minut má zákazník právo na slevu z ceny letenky, případně bezplatné opakování letu balonem, je-li let kratší než 30 minut.

Letenka opravňuje zákazníka k absolvování letu balonem, obdržení certifikátu pro prvoletce a po ukončení letu balonem k přípitku, občerstvení a k jeho odvozu doprovodným vozidlem zpět na místo startu.

Po obdržení letenky zákazník sdělí zprostředkovateli svůj požadavek na termín letu balonem (tel. +420 608 800 009), Podnikatel potom podle přihlášených zájemců vyhodnotí přepravní kapacitu balonu a s ohledem na aktuální předpověď počasí stanoví předpokládaný termín letu balonem. Zákazník nahlásí číslo letenky, které se nachází na její zadní straně.

Termín startu může být také sjednán prostřednictvím elektronické pošty na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pokud by nemohl z povětrnostních podmínek být termín dodržen, bude v krátké době domluven termín nový, tak aby termín i meteorologické podmínky vyhovovaly a let balonem se mohl uskutečnit.

Podnikatel potvrdí uskutečnění tohoto letu balonem několik hodin před startem. U ranních letů balonem zpravidla odpoledne předcházející dni plánovaného letu balonem. Pro večerní lety balonem potvrdí nebo zruší let balonem do druhé hodiny odpolední. Z důvodu zajištění aktuálních meteorologických informací není obvykle možné informovat dříve.

Podnikatel je oprávněn let balonem zrušit či započatý let balonem zkrátit v případě poruchy technického vybavení nebo nepřízně počasí – silnějšího nestabilního větru, snížené dohlednosti či vydání varovné letecké předpovědi počasí. V takovém případě bude dohodnut termín náhradního bezplatného letu balonem nebo sleva z ceny letenky. Při zrušení letu balonem z důvodu zásahu vyšší moci neodpovídá podnikatel za případnou škodu, ušlý zisk či další náklady, které tím mohly zákazníkovi vzniknout.

Pokud se zákazník nemůže domluveného letu balonem zúčastnit, je nutno tuto skutečnost oznámit podnikateli minimálně 72 hodin předem a domluvit si nový termín bez storno poplatků. V případě zrušení v rozmezí 72 až 24 hodin před plánovaným letem balonem je zákazníkovi účtován storno poplatek ve výši 500,- Kč. V době kratší než 24 hodin, lze místo sebe zajistit náhradu. Pokud se nepodaří zajistit náhradu a Vy se ke startu nedostavíte, je letenka považována za využitou a nelze ji dále využít.

Podnikatel je oprávněn zrušit let balonem s dostatečným předstihem (48 hodin předem) z důvodu nedostatečné obsazenosti (při rezervaci méně než 4 osob). Tato skutečnost se netýká speciálních vyhlídkových letů balonem, které mají menší počet osob na palubě jako součást balíčku.

Zákazník může během platnosti letenky požádat o její stornování. Peníze se vrací osobě, která letenku zakoupila, a to nejpozději do 7 dnů od doručení jejího písemného stornování, a to bankovním převodem na účet uvedený ve stornu, nebo hotově k rukám osoby, která se prokáže platnou letenkou. Za storno je účtován manipulační poplatek ve výši 25% z ceny letenky.

Pokud se stane některé z ustanovení těchto obchodních a přepravních podmínek neplatné, zůstávají tím ostatní ustanovení nedotčena.

Zvláštní ustanovení pro zákazníky v postavení spotřebitele

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Pro zákazníky v postavení spotřebitele platí vedle obecných ustanovení těchto podmínek rovněž následující ustanovení speciální. V případě rozporu s obecnými ujednáními VOP platí pro spotřebitele vždy speciální ujednání podle tohoto oddílu.

Smlouva uzavřená prostředky komunikace na dálku bude u podnikatele uložena. Na žádost spotřebitele odeslanou na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. bude spotřebiteli zaslána její kopie.

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, není-li individuálně dohodnuto jinak.

Smlouva se uzavírá vyplněním a odesláním elektronického objednávkového formuláře na internetových stránkách www.habalon.cz. Spotřebiteli bude následně doručeno potvrzení objednávky. V případě, že spotřebitel zjistí v potvrzení objednávky chyby při zadávání dat do objednávkového formuláře, budou chyby na jeho žádost zaslanou podnikateli opraveny

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění (doručení letenky). Odstoupení od smlouvy musí být podnikateli odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje podnikatele a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky (viz doručené pokyny k platbě), čísla daňového dokladu (viz pokyny k platbě), kódu poukazu nebo názvu typu letenky (viz objednávka), jména a příjmení, kontaktního telefonu, emailové adresy, čísla bankovního účtu/kód banky (pro vrácení zaplacené ceny) a důvod vrácení zboží (tato informace slouží ke zkvalitnění služeb). Spotřebitel má rovněž možnost využití vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na internetových stránkách www.habalon.cz.

V případě, že spotřebitel dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí podnikatel peněžní prostředky přijaté od spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je podnikatel od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel neurčí jinak.

Pravidla pro vyhlídkové lety horkovzdušným balonem

Za účelem zachování bezpečnosti letu balonem je nezbytné, aby zákazník dodržel pravidla popsaná níže. V případě využití letenky jinou osobou než zákazníkem, odpovídá zákazník za to, že tuto osobu o bezpečnostních pravidlech náležitě poučí.

Každý zákazník je v době přípravy na start, startu, letu a přistání povinen se řídit pokyny pilota balonu, či letušky zajišťující bezpečnost během přípravy balonu.

Z bezpečnostních důvodů nemohou být balonem přepravovány těhotné ženy a lidé ve špatném zdravotním stavu. Dále pak všichni, kterým činí obtíže pobyt ve výšce, nastupování a vystupování z balonového koše, či chůze po nezpevněném terénu, nebo ti, kteří nemohou stát po celou dobu letu balonem. V případě pochybností doporučujeme konzultaci s lékařem nebo s námi o možném riziku. Zákazník je povinen předem informovat pilota o svých zdravotních potížích a jiných omezeních, které by mu mohly působit za letu balonem komplikace, a to včetně problémů s alergií, cukrovkou atd.

Pasažéři mladší 12 let se mohou letu zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby, která za ně bude v průběhu celé akce odpovídat. Mladiství ve věku 13 - 18 let musí mít písemné potvrzení zákonných zástupců, pokud let balonem probíhá bez jejich přítomnosti. Takové potvrzení bude předloženo bez vyznání k rukám pilota při první možné příležitosti.

Oblečení do balonu by mělo být podobné jako na vycházky do přírody, z tmavších materiálů, nikoli však nové, vždy přiměřené venkovním teplotám. Čistě bílý oděv ani drahé značkové oblečení nejsou vhodné. Bezpodmínečně nutné jsou pevné boty bez podpatku. Za znečištění věcí nenese provozovatel odpovědnost.

V balonovém koši se nekouří a nepožívá alkohol ani jiné omamné prostředky, taktéž je zakázáno kouřit v blízkosti koše a to v menší vzdálenosti než 30m od tlakových nádob nacházejících se v koši.

Podnikatel může odepřít zákazníkovi let balonem v případě, že u něj má podezření na požití alkoholu či jiných návykových látek. V takovém případě letenka propadá bez náhrady.

Podnikatel nemůže nést odpovědnost za osobní věci a majetek pasažérů, jako jsou fotoaparáty, kamery, brýle apod. Vezme-li si zákazník osobní věci s sebou, nese za ně odpovědnost po veškeré fáze letu, tj. i příprava balonu, start, let, přistání, jakož i doprava autem na místo startu, či setkání. Za poškození a zranění způsobená předměty některého z účastníků ručí účastník, který veze tyto předměty s sebou.

Veškeré škody na majetku či újmy na zdraví související s letem horkovzdušného balonu musí být ihned nahlášeny pilotovi.

Podle leteckého zákona (zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví) a dále v souladu s NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/395 ze dne 13. března 2018,je nutné vyloučit přepravu nebezpečných předmětů. Proto jsou cestující při podezření na držení takovýchto předmětů povinni podrobit se prohlídce.

Fotografické snímky a videonahrávky mohou cestující pořizovat bez přímého souhlasu provozovatele pouze pro svoji vlastní potřebu. Pro komerční využití těchto materiálů je nutný písemný souhlas provozovatele.

Nezapomeňte prosím na to, že v doprovodném vozidle mají při zpáteční cestě místo pouze cestující balonu. Přátelé, známí nebo rodinní příslušníci mohou sledovat pasažéry ve vlastním vozidle. V některých případech může být nutné, že náš doprovod musí z důvodu naložení balonu najet na louky nebo pole. Prosíme Vás, abyste osoby, které pojedou za Vámi, upozornili na to, že svými vozidly musí v každém případě zůstat na silnicích, resp. cestách.
Pilot může z důvodu zajištění bezpečnosti pasažérů let balonem zkrátit, či předčasně ukončit. Viz předchozí článek.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením o GDPR. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi podnikatele za účelem úspěšného splnění smlouvy.

Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků podnikatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření podnikatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze podnikateli.

Zákazník souhlasí se zveřejněním fotografií z letu balonem, na kterých je nahodile vyfocen, na webových stránkách zprostředkovatele www.habalon.cz. Pokud nesouhlasí, sdělí to pilotovi před nástupem do koše balonu a to písemně, který zajistí, aby ke zveřejnění nedošlo.

Další ujednání

Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží či službě až zaplacením celé kupní ceny zboží.

Podnikatel není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje podnikatel prostřednictvím elektronické adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle podnikatel na elektronickou adresu zákazníka.

Podnikatel je oprávněn k prodeji zboží a zprostředkování obchodu a služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Zákazník má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany podnikatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad zprostředkovatele. V tomto směru zprostředkovatel odkazuje zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění., kdy vládou schválená novela zákona o ochraně spotřebitele stanoví podnikateli povinnost informovat spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a poskytnout odkaz na webovou stránku tohoto subjektu. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých z předmětného pojištění je Česká obchodní inspekce (internetová adresa České obchodní inspekce: http://www.coi.cz/). Podnikatel může (avšak nemusí) souhlasit s takto navřeným mimosoudním řešením vyvstalého sporu; v případě nesouhlasu podnikatele bude předmětný spor rozhodovat s konečnou platností obecný soud.